Обласний науково — методичний проект

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»

2020 р. — 2023 р.

Мета проекту: координація діяльності закладів освіти регіону, залучення педагогів до наукового пошуку, вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі компетентнісного підходу, психологізація та педагогізація освітнього простору з метою розвитку самоефективності як головної умови самореалізації сучасної людини.

Основні завдання проекту:

1. Аналіз філософської та психолого — педагогічної літератури з проблеми, визначення освітнії стратегій розвитку самоефективності особистості в умовах нових форм організації навчально — виховного процесу (традиційної, дистанційної, змішаної).

2. Відбір пакету методів та методик діагностики рівня розвитку основних компонентів, що характеризують самоефективність учнів різних вікових груп, розробка програм педагогічного моніторингу.

3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань проєкту.

4. Накопичення, популяризація та впровадження досвіду роботи педагогів в умовах утвердження нових форм організації навчального процесу, зокрема, дистанційної, індивідуальної, змішаної.

5.Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проєкту через дистанційні курси, тренінги, семінари, конференції, самоосвіту.

6.Підготовка публікацій у педагогійній пресі, електронних виданнях, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом.

ПРАКТИЧНИЙ (СИСТЕМНИЙ) (2021 — 2022 навчальний рік)

ІІ ЕТАП РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

Аналіз визначених напрямків роботи, педагогічного досвіду, обгрунтування основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів діагностики рівня розвитку основних компонентів самоефективності учнів та їх навчальних досягнень. Організація огляду — конкурсу «Дистанційна освіта Дніпропетровщини». Узагальнення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обгрунтовані критерії: актуальність, відповідність сучасним викликам і завданням проєкту, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, що відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріально — технічної бази навчальних закладів.)

КОНЦЕПТУАЛЬНО — ДІАГНОСТИЧНИЙ (2020 — 2021 навчальний рік)

І ЕТАП РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

Конкретизація завдань проєкту на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи семінарів, підрад творчих груп, створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності учнів різного віку, визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи у проєкті, організація психолого — педагогічних семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах. Наукове обгрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією навчального процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання), розробка відповідних проєктів на рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичниї служб різниз рівнів в забезеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів. Розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості, масова запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам, накопичення досвіду управління інноваційними процесам у нових реаліях освітньої діяльності.